جمعه ۲۴ تیر ۰۱

کلمات در زبان آلمانی

آموزش رایگان زبان از مبتدی تا پیشرفته به صورت فیلم و کتاب های آموزشی

۳ بازديد
۰ ۰تمام زبان ها روش خاص خود را برای نشان دادن نقش هر اسم در جملات مختلف دارند. برای مثال چه کسی چه کاری را برای چه شخصی انجام می دهد. در زبان انگلیسی، نقش یک اسم را با موقعیت آن در جمله نشان می دهند. اما در زبان آلمانی عملکرد یک اسم در جمله را با اضافه کردن بخش هایی به پایان حروف تعریف و صفت های همراه آن اسم (گاهی اوقات حتی خود اسم) تعیین می کنند.